DRUK PISMA - "Przegląd Komunalny"

ABRYS Sp. z o.o. w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę w zakresie "Druku czasopisma "Przegląd Komunalny" wydawanego przez ABRYS Sp. z o.o. w roku 2020 i 2021"
Niniejsze postępowanie zostało również ogłoszone na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) pod nr 513040-N-2020.