Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Realizując duże inwestycje, jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Jest to jeden z kluczowych aspektów, który pozwala na prawidłowe wykonawnie inwestycji.
Zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty:
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planu zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 2) polityki, strategii, planu i programu w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywany lub przyjmowany przez organy administracji, wyznaczający ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 3) polityki, strategii, planu i programu innego niż wymienione w pkt 1 i 2, którego realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000.
Oferta skierowana jest do jednostek administracyjnych zarówno szczebla wojewódzkiego jak i powiatowego czy gminnego.
Ocena oddziaływania na środowisko
Eco_ecology, plant, leaf, green, battery, document, paper

Startegiczna ocena odziaływania na środowisko

Główną metodą sporządzania strategicznej oceny jest przygotowanie matrycy wpływu na środowisko obejmującej:
  1. ocenę zasięgu oddziaływania poszczególnych kierunków działań zapisanych w ocenianym projekcie dokumentu – lokalny, regionalny, ogólnopolski czy ponadkrajowy;
  2. ocenę siły oddziaływania poszczególnych kierunków działań na środowisko zapisanych w ocenianym projekcie dokumentu – neutralny, nieistotny, średnio istotny czy znaczący;
  3. ocenę kierunku oddziływania czy jest ono pozytywne czy negatywne czy obojetne.
  4. ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia oddziaływania – wystąpi na pewno, wystąpi z dużym prawdopodobieństwem i istnieje małe prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływania.
Następnie zgodnie z art. 51.1 ww. ustawy przygotowany jest raport prognozy oddziaływania na środowisko jak i także zapewniony jest udział w konsultacjach społecznych wraz z przygotowaniem raportu o ich przebiegu.  

Kontakt