Liczenie śladu węglowego

Działania na rzecz ochrony klimatu,  to nie tylko działanie na rzecz wzmaniania wizerunku przedsiębiorstwa (choć z tych działań można odnieść korzyści wizerunkowe) ale także realną koniecznością, abyśmy my jak i przyszłe pokolenia, korzystali z bogactw czystego naturalnego środowiska.
Pierwszym niezbędnym działaniem na rzecz ochrony klimatu jest dokonanie oceny działalności własnego przedsiębiorstwa w jakim stopniu wpływa ono na zmianę klimatu. Jednocześnie  liczenie śladu węglowego pozwala na wspomniane wyżej korzyści wizerunkowe wskazujące na dążenie do neutralności klimatycznej.
Organizacje badające swój ślad węglowy wpisują się w społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR), tworząc tym samym przyjazny klimat społeczny dla swojej marki i aktywności. Nie bez znaczenia jest także aspekt edukacji ekologicznej jej pracowników, interesariuszy i społeczeństwa.
Oferta jest kierowana do przedsiębiorstw oraz jednostek administracyjnych. Opracowanie może być istotnym punktem odniesienia dla tworzonych strategii rozwojowych, projektowanych w zgodzie ze środowiskiem.
Obliczanie śladu węglowego
Eco_ecology, plant, leaves, factory, environment, leaves, industries

Obliczanie śladu węglowego

Badanie zgodnie z GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard może być prowadzone na trzech poziomach:
  • Zakres 1 (emisje bezpośrednie) – obejmuje działania należące do organizacji lub przez nią kontrolowane, które uwalniają emisje bezpośrednio do atmosfery.
  • Zakres 2 (emisje pośrednie) – emisje uwalniane do atmosfery związane ze zużyciem zakupionej energii elektrycznej, ciepła, pary i chłodu. Są to emisje pośrednie, które są konsekwencją działań organizacji, ale pochodzą ze źródeł, których nie jest ona właścicielem lub ich nie kontroluje.
  • Zakres 3 (inne pośrednie) – emisje będące konsekwencją działań organizacji, które występują w źródłach, których nie jest ona właścicielem lub których nie kontroluje, a jednocześnie nie zostały one zaklasyfikowane do zakresu 2.
Rekomendujemy także przeprowadzenie strategii adaptacji co do przewidywanych zmiany klimatu czy też przyszłej polityki klimatycznej.
Całość prac podzielona jest na poszczególne fazy.
  1. Zgromadzenie potrzebnych danych z organizacji oraz ich dostosowanie do metodyki badania. Często baza danych nie jest bezpośrednio przydatna do dokonania obliczeń, co wymaga zastosowania różnych rozwiązań pośrednich umożliwiających obliczenia.
  2. Przeprowadzenie obliczenia śladu węglowego i w zależności od zapotrzebowania może ono dotyczyć jednego roku, kilku lat aby uchwycić dynamikę zmian czy też w odniesieniu do liczby zatrudnionych czy do wyników ekonomicznych organizacji.
  3. Prezentacja wyników, które będą stanowić podstawę dla ustalenia strategii rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie ochrony klimatu.
 Opracowanie audytu klimatycznego powinno stanowić istotny punkt odniesienia dla tworzonych strategii rozwojowych, projektowanych w zgodzie ze środowiskiem.

Kontakt