AUDYT KLIMATYCZNY

Zmiana klimatu stała się jednym z najpoważniejszych wyzwań dla przedsiębiorstw. 
Każdy z nas jest w stanie zapobiegać negatywnym zmianom klimatu poprzez  zmniejszanie emisje gazów cieplarnianych. Wiąże się z tym szereg różnych działań, które w sposób pośredni lub bezpośredni mają wpływ na klimat.
Pamietajmy jednak, że zmiana klimatu w dłuższej perspektywie może zarówno wpływać niekorzystanie na prowadzenie działalności albo stwarzać zagrożenia dla zatrudnionych, czy też majątku. Może to dotyczyć zarówno aktualnie prowadzonej działalności  jak i biznesowych oraz inwestycyjnych planów na przyszłość.
Kompleksowa ocena przedsiębiorstwa pod kątem odziaływania na klimat, może być prowadzić do odpowiedzi na dwa kluczowe pytania:
 
  • Jak przedsiębiorstwo wpływa na klimat?
  • Jak klimat może wpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstwa?
audyt klimatyczny
Eco_temperature, world, earth, global warming, environment, ecology

Dlaczego audyt klimatyczny?

Audyt klimatyczny obejmuje z jednej strony obliczenie śladu węglowego przedsiębiorstwa a z drugiej strony w oparciu o przewidywania co do zmiany klimatu i jego konsekwencji zagrożenia czy ewentualne korzyści dla przyszłej działalności przedsiębiorstwa.
Badanie zgodnie z GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard może być prowadzone na trzech poziomach:
  • Zakres 1 (emisje bezpośrednie) – obejmuje działania należące do organizacji lub przez nią kontrolowane, które uwalniają emisje bezpośrednio do atmosfery.
  • Zakres 2 (emisje pośrednie) – emisje uwalniane do atmosfery związane ze zużyciem zakupionej energii elektrycznej, ciepła, pary i chłodu. Są to emisje pośrednie, które są konsekwencją działań organizacji, ale pochodzą ze źródeł, których nie jest ona właścicielem lub ich nie kontroluje.
  • Zakres 3 (inne pośrednie) – emisje będące konsekwencją działań organizacji, które występują w źródłach, których nie jest ona właścicielem lub których nie kontroluje, a jednocześnie nie zostały one zaklasyfikowane do zakresu 2.
Oprócz badania mogą zostać przygotowane zalecenia co do możliwości ograniczenia emisji albo jej zrekompensowania.
Kolejmym krokiem audytu klimatycznego jest oszacowanie na podstawie scenariuszy zmiany klimatu, w jakim stopniu stawrza on ryzyko dla działalności przedsiębiorstwa, zarówno co do ew. wpływu na łańcuch dostaw, zagrożenia dla majątku przedsiębiorstwa jak i także wpływu skutków obecnej i przyszłej polityki klimatycznej dla prowadzonej aktywności obecnie czy w przyszłości.
Oprócz oszacowania ryzyka ekomendujemy także przeprowadzenie strategii adaptacji co do przewidywanych zmiany klimatu czy też przyszłej polityki klimatycznej.
 Opracowanie audytu klimatycznego powinno stanowić istotny punkt odniesienia dla tworzonych strategii rozwojowych, projektowanych w zgodzie ze środowiskiem.

Kontakt